بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضاء هیئت علمی بازنشسته

اعضاء هیئت علمی بازنشسته


اعضاء هیئت علمی بازنشسته دانشکده معماری

ایرج

اعتصام

 

 

 

سیمون

آیوازیان

 

 

 

 

عزت الله

تقی زاده

 

 

 

محمد جواد

ثقفی

 

 

 

 

جواد

حاتمی

 

 

 

مهدی

حجت

 

 

 

قاسم

درودگر

 

 

 

داراب

دیبا

 

 

 

محمد تقی

رضایی حریری

 

 

 

اصغر

ساعد سمیعی

 

 

 

محمد منصور

فلامکی

 

 

 

محمد مهدی

محمودی

 

 

 

 

حسین

مظفری ترشیزی

 

 

 

 

سید جلال

میرلطیفی