بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


 

احسان احمدی

مهدیه آبروش

مجید پرچمی جلال

کتایون تقی زاده آذری

سید حسین حسینی نورزاد

شاهین حیدری

زهرا زمانی

حسین طوسی

زهرا قیابکلو

محمود محمد حسین زاده گلابچی

سعید یوسفی