بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعطای رتبه برتر به کتاب "نظریه مدرنیته در معماری"

اعطای رتبه برتر به کتاب "نظریه مدرنیته در معماری"


کتاب "نظریه مدرنیته در معماری" تالیف آقایان دکتر سعید حقیر عضو هیئت علمی این دانشکده و دکتر حامد کامل نیا عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به دریافت رتبه کتاب برتر از چهارمین دوره "جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی" گردید. این جایزه از سال 1388 به همت موسسه مطالعاتی فرزان با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران بنیان نهاده شده است و هر دو سال یکبار توسط هیئت داوران این جایزه، به کتاب هایی که در راستای ارتقای معماری و شهرسازی پیشرو باشند اعطا می گردد.

دانشکده معماری ضمن تبریک به این عزیزان برایشان موفقیت و سربلندی آرزومند است.