بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتخاب مقاله آقای دکتر شاهین حیدری به عنوان مقاله برتر سال 2018

انتخاب مقاله آقای دکتر شاهین حیدری به عنوان مقاله برتر سال 2018


مقاله آقای دکتر شاهین حیدری استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا و همکاران ایشان با عنوان "Development of the ASHRAE Global Thermal Comfort Database II" که در مجله  "Bulding and Environment" به چاپ رسیده است به عنوان مقاله برتر سال 2018 انتخاب گردید. این مجله از بین بیش از 3000 مقاله ای که برای آن ارسال شده است، سه مقاله را به عنوان مقالات برتر انتخاب نموده است که مقاله آقای دکتر حیدری یکی از آنهاست.

دانشکده معماری ضمن تبریک به این استاد فرهیخته، برای ایشان و همه اعضای هیئت علمی آرزوی موفقیت در مجامع بین اللملی را دارد.