بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتشار کتاب "اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی" نگارش دکتر سمیه فدایی‌نژاد، دکتر پرستو عشرتی و دکتر پیروز حناچی

انتشار کتاب "اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی" نگارش دکتر سمیه فدایی‌نژاد، دکتر پرستو عشرتی و دکتر پیروز حناچی


کتاب "اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی" توسط اعضای هیات علمی دانشکده معماری خانم دکتر سمیه فدایی‌نژاد، خانم دکتر پرستو عشرتی و آقای دکتر پیروز حناچی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمده است. این کتاب که توسط انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) منتشر شده می‌تواند به عنوان کتابی در حوزه حفاظت مورد استفاده متخصصان حفاظت، منظر، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و جغرافیای شهری و ... قرار گیرد.

بررسی اسناد حفاظت از شکل‌گیری نخستین منشورهای بین‌المللی تا کنون، در نخستین فصل این کتاب و سیر تحول رویکردهای حفاظت در دومین فصل که بر حسب نقطه تمرکز این کتاب بر دو مقوله اصالت و یکپارچگی به سه دوره جنینی، نوزادی، و بلوغ تقسیم گردید، گواه آن است که علم حفاظت از نگاه جزءنگر به نگاه کل‌نگر تغییر مسیر داده است. این الگوی انتقال از جزء به کل، مفاهیم بنیادین حفاظت شامل اصالت، یکپارچگی، ارزش، و در پی آن اهمیت معنایی مکان به عنوان مجموعه ارزش‌های ملموس و ناملموس، را با چالش‌های اساسی روبرو ساخت. چرا که تا پیش از آن، این مفاهیم در پی پوشش دادن میراث در تاریکی جزءنگری بودند که روشنایی کل‌نگری را بی‌جواب می‌گذاشتند. از این رو در این کتاب، در ادامه حرکت‌های جهانی برای پاسخ به مقولات نوین حفاظت، دو مفهوم اصالت و یکپارچگی در منظرهای فرهنگی واکاویده شد. با این هدف، فصل سوم کتاب بر بازشناخت منظرهای فرهنگی متمرکز گردید و از رهگذر بررسی کارنامه این دسته میراثی در مرکز میراث جهانی یونسکو و نقد چارچوب‌های فعلی، راه را برای ارائه چارچوب نظری مفهوم منظر فرهنگی مبتنی بر تعریفی که از فرهنگ ارائه داد و بر پایه چهار مجرای شناخت نسبت به اکوسیستم شامل علم، فلسفه، عرفان، و مذهب استوار است، گشود. به این ترتیب، در فصل چهارم مجال مداقه در اصالت و یکپارچگی منظرهای فرهنگی با نگاه کل‌نگر منظرین گشوده شد. ماحصل این فصل به ارائه دو چارچوب نظری، یکی برای اصالت و یکی برای یکپارچگی انجامیده که می‌توانند در حفاظت از منظرهای فرهنگی با تمامی گستردگی و پیچیدگی ذاتی‌شان مؤثر واقع گردند.