بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتشار کتاب "راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران" تألیف دکتر مجید پرچمی جلال و مهندس رسول حیدری مهارلویی

انتشار کتاب "راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران" تألیف دکتر مجید پرچمی جلال و مهندس رسول حیدری مهارلویی


"راهنمای جامع مدیریت قراردادهای مشاوران" به عنوان اولین کتاب در حوزه فعالیت مشاوران، با هدف در اختیار گذاشتن مرجعی جامع برای مدیریت قراردادهای مشاوره تدوین گردیده است. مشاور به عنوان یکی از ارکان مهم در انجام پروژه ها، نقشی تاثیر گذار بر موفقیت پروژه دارد. دراین کتاب نخست با نگاهی جامع به بررسی جایگاه مهندسان مشاور در انجام پروژه ها و نقش های مختلف وی در انواع سیستم های انجام پروژه پرداخته شده است. سپس قراردادهای مهم مشاوران در سطح داخلی و بین اللملی به صورت کلی و مفاد قراردادهای همسان مشاوره یعنی نشریه 3418 (موافقتنامه، شرائط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره و پیوست های شش گانه) و نحوه تنظیم قرارداد بر اساس آن به صورت تفضیلی شرح داده شده و با قرارداد سفید فیدیک مقایسه و مورد نقد قرار گرفته است. فصل های این کتاب به شرح زیر می باشد.

فصل اول: مهندس مشاور، روش های انتخاب مشاور و خرید خدمات مشاوره؛

فصل دوم: مهندس مشاور و نقش های مختلف وی درانواع سیستم های انجام پروژه؛

فصل سوم: مروری بر قراردادهای مختلف مشاوره؛

فصل چهارم: شرح تفضیلی مفاد شرائط عمومی همسان قرارداد خدمات مشاوره؛

فصل پنجم: اصول تنظیم و نگارش قراردادهای مشاوره؛ و

فصل ششم: پرسش و پاسخ های حوزه خدمات مشاوره.