بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتشار کتاب "گفتگوهایی با میس فان در روهه" ترجمه دکتر افرا غریب پور

انتشار کتاب "گفتگوهایی با میس فان در روهه" ترجمه دکتر افرا غریب پور


کتاب گفتگوهایی با میس فان در روهه، اگر چه از نظر حجم کوچک است و از نظر صورت در قالب کتاب‌های معمول معماری نمی‌گنجد، انتشار آن در میان کتاب‌های ناشر دانشگاهی معتبری مانند پرینستون نشان از ارزش ویژۀ محتوای آن دارد. این کتاب یکی از حدود ده عنوان مشابه از مجموعه‌ای است که در آن گفتگوهایی با معماران بزرگی چون لوکربوزیه، لویی کان، فرای اوتو، پیتر اسمیتسون و نیز با هنرمندان بزرگی مانند پاول رند منتشر شده بود.

این کتاب شامل پنج بخش است. بخش اول، بیانیه‌ای است با عنوان «معماری و فناوری» که متن سخنرانی او در مؤسسۀ فناوری الینوی (آی آی تی) است. سه بخش بعد عبارت است از سه گفتگو دربارۀ وجوه و ادوار گوناگون زندگی و کار میس فان در روهه. او در این گفتگوها با صراحت و با اعتقاد کامل به باورهای خود، پاسخ داده‌ است. خودباوری و اعتقاد راستین به آنچه ماهیت معماری کشف کرده در شرح او بر آثارش کاملا نمایان است. در نهایت نوشتاری مختصر از ایناکی آبالُس با عنوان «عصر آمریکایی میس و رابطۀ آن با امروز» آمده است که به بررسی کلی کتاب حاضر و ارزش آن و نیز جایگاه مطالعه در بارۀ میس فان در روهه در دورۀ معاصر پرداخته است.

میس فان در روهه اگر چه از معماران نام آشنای دورۀ مدرن به شمار می‌رود، کمتر متنی به قلم خود او در دسترس است تا بتوان دیدگاه‌های او را در معماری از زبان خود او خواند. مجموعۀ گفتگوهایی که در این کتاب گردآوری شده است، مجال ارزشمندی فراهم می‌آورد برای آشنایی بی‌واسطه با خود میس فان در روهه، دیدگاه‌ها و اعتقادات اصیل او دربارۀ معماری، عصر خود و آنچه در جریان بوده است. آنچه در این گفتگوها آشکار می‌شود، وجه نهانی شخصیت و دیدگاه‌های میس است که شاید بتوان گفت که در هیچ کتابی که به بررسی آثار او پرداخته است دیده نمی‌شود.