بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتصاب جناب آقای دکتر سیدیحیی اسلامی به عنوان معاون آموزشی دانشکده معماری

انتصاب جناب آقای دکتر سیدیحیی اسلامی به عنوان معاون آموزشی دانشکده معماری


در تاریخ  98/10/17 طی حکمی از طرف ریاست محترم پردیس هنرهای زیبا، جناب آقای دکتر سید یحیی اسلامی به عنوان معاون آموزشی دانشکده معماری  منصوب شدند. 

دانشکده معماری این انتصاب شایسته را به دکتر سید یحیی اسلامی تبریک گفته و برای ایشان سلامتی و موفقیت از درگاه ایزد منان خواستار است.