بخش های دانشکده بخش های دانشکده

انتصاب دکتر شاهین حیدری به عنوان رئیس پردیس هنرهای زیبا

انتصاب دکتر شاهین حیدری به عنوان رئیس پردیس هنرهای زیبا


نظر به تجارب ارزنده و شایستگی دکتر شاهین حیدری، ایشان به مدت سه سال به عنوان رییس پردیس هنرهای زیبا منصوب گردیدند. دانشکده معماری ضمن تبریک، برای این استاد گرامی، موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی را آرزومند است.