بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


 برنامه و محل برگزاری  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

برنامه امتحانات کارشناسی را در اینجا مشاهده نمایید

برنامه امتحانات کارشناسی ارشد را در اینجا مشاهده نمایید