بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برنامه زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی

برنامه زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی


دانشجویان باید موارد زیر را رعایت نمایند:

- ساعت 8 روز داوری در سالن نمایشگاه حضور داشته باشند. لازم است دانشجویان تا پیش از شروع جلسه کارهای خود را در فضاهای اختصاص داده شده نصب نمایند.

-پس از برگزاری جلسه داوری نسخه های گزارش خود را از اساتید تحویل بگیرند.