بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی تیر ماه 95

برنامه زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی تیر ماه 95


برنامه زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی تیر ماه 95  را اینجا ببینید.

نکته: دانشجویان موظف هستند راس ساعت 8 صبح در دانشکده حضور یافته، مدارک خود را تحویل گرفته و شیت‌های خود را حداکثر تا ساعت 8:30 آماده نمایند.

آدرس کوتاه :