بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»

برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»

  • سخنران: دکتر اسکندر مختاری طالقانی
  •  زمان: 16 دی ۱۳۹۹‌، ساعت18:00