بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »

برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »

  • سخنران: دکتر یعقوب محمدی فر ( استاد گروه باستان شناسی و رییس دانشگاه بوعلی سینا)
  •  زمان: 29 دی ۱۳۹۹‌، ساعت 19:00