بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»

برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»

  • سخنران: دکتر سیدامیر منصوری
  • زمان: ۲۰ دی ١٣٩٩، ساعت ۱۱