بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی:« جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»

برگزاری سخنرانی مجازی:« جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی: «جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»

  • سخنران: دکتر مهرداد ملکزاده
  •  زمان: ۲۴ دی ۱۳۹۹‌، ساعت  ۱۸