بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »

برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »

  • سخنران: دکتر جاناتان بلوم ( استاد تاریخ هنر و معماری اسلامی از کالج بوستون )
  •  زمان: 30 دی ۱۳۹۹‌، ساعت 17/30