بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »

برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »

  • سخنران: دکتر لادن اعتضادی ( عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی  )
  •  زمان: 4 بهمن ۱۳۹۹‌، ساعت 17