بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بازخوانی هویت مذهبی و ماهیت ساختاری آتشکده ها در نظام دینی زرتشتی "

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بازخوانی هویت مذهبی و ماهیت ساختاری آتشکده ها در نظام دینی زرتشتی "


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بازخوانی هویت مذهبی و ماهیت ساختاری آتشکده ها در نظام دینی زرتشتی "

سخنران: دکتر مجید منتظر ظهوری ( استادیار باستان شناسی دانشگاه تهران )

زمان : دوشنبه 22دی 1400، ساعت 9

آدرس کوتاه :