برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " سیر تحول الگوی معماری مدارس ایران در دوره اسلامی"

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " سیر تحول الگوی معماری مدارس ایران در دوره اسلامی"


از سلسله نشست‌های رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی: «سیر تحول الگوی معماری مدارس ایران در دوره اسلامی»
 

  • سخنران: دکتر کیوان جورابچی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )
  • زمان: دوشنبه 15.آذر .1400، ساعت  16:30