بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " سیر تحول الگوی معماری مدارس ایران در دوره اسلامی"

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " سیر تحول الگوی معماری مدارس ایران در دوره اسلامی"


 از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " سیر تحول الگوی معماری مدارس ایران در دوره اسلامی"  

  • سخنران: دکتر کیوان جورابچی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
  •  زمان: 15 آذر 1400   ، ساعت  16/30