بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "محیط مصنوع و شکل گیری طبقه کارگر صنعتی؛ تاریخ اجتماعی شرکت شهرهای نفتی در ایران "

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "محیط مصنوع و شکل گیری طبقه کارگر صنعتی؛ تاریخ اجتماعی شرکت شهرهای نفتی در ایران "


 از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "محیط مصنوع و شکل گیری طبقه کارگر صنعتی؛ تاریخ اجتماعی شرکت شهرهای نفتی در ایران "  

  • سخنران: دکتر کاوه احسانی عضو هیئت علمی دانشگاه دی پال شیکاگو
  •  زمان: 11  آذر 1400   ، ساعت  19/30