بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "مروری بر عصر مفرغ در ایران "

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "مروری بر عصر مفرغ در ایران "


 از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "مروری بر عصر مفرغ در ایران "  

  • سخنرانان:سید منصور سید سجادی ( سرپرست گروه باستان شناسی شهر سوخته و دهانه غلامان )

               حسن مرادی ( دکتری باستان شنای از دانشگاه تهران )

               انریکو اسکالونه ( دانشیار فرهنگ خاورمیانه )

  •  زمان: 17آذر 1400   ، ساعت  8