بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " مقبره سازی در آموزه های اسلامی، ریشه ها و تنش ها "

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " مقبره سازی در آموزه های اسلامی، ریشه ها و تنش ها "


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " مقبره سازی در آموزه های اسلامی، ریشه ها و تنش ها  "  

سخنران: دکتر مصطفی آذرخشی ( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) 

  زمان : 23 آذر 1400   ، ساعت  18