بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " پیوندهای فرهنگی جهان ایرانی در میراث هخامنشی: همسایگان امروز؛ پیشینیان دیروز"

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " پیوندهای فرهنگی جهان ایرانی در میراث هخامنشی: همسایگان امروز؛ پیشینیان دیروز"


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " پیوندهای فرهنگی جهان ایرانی در میراث هخامنشی: همسایگان امروز؛ پیشینیان دیروز"

سخنران: دکتر علیرضا عسگری چاوردی دانشیار باستان شناسی و تاریخ ایران باستان، دانشگاه شیراز 

زمان : 14 دی 1400، ساعت  13