بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سمینار مجازی با محوریت"پیوند مباحث نظری و عملی در آموزش معماری"

برگزاری سمینار مجازی با محوریت"پیوند مباحث نظری و عملی در آموزش معماری"


برگزاری سمینار مجازی با محوریت"پیوند مباحث نظری و عملی در آموزش معماری"

در تاریخ 13 و 14 آذر ماه 1399

با حضور اساتید محترم معماری

جناب آقای دکتر علیرضا عینی فر

جناب آقای دکتر محمودرضا ثقفی

جناب آقای دکتر محسن موسوی

لینک  ورود :skyroom.online/ch/architecture/ut