برگزاری سمینار مجازی روش تحقیق " روش شناسی تحقیق : مرور پیشینه ها"

برگزاری سمینار مجازی روش تحقیق " روش شناسی تحقیق : مرور پیشینه ها"


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سمینار مجازی روش تحقیق

  • موضوع 1 :   " روش شناسی تحقیق: مرور پیشینه ها "     زمان : دوشنبه 20 اردیبهشت ساعت 16- 18
  • موضوع 2 :   " سطوح تحقیق و تعامل روش ها "             زمان : دوشنبه 27 اردیبهشت ساعت 16- 18
  • سخنران : دکتر علیرضا عینی فر
  • آدرس  : http://vclas9.ut.ac.ir/arch8