جدول روز و نوبت مصاحبه داوطلبان دکتری 96 (اطلاعیه شماره شش)

جدول روز و نوبت مصاحبه داوطلبان دکتری 96 (اطلاعیه شماره شش)


اطلاعیه شماره 6

داوطلبان  دکتری سال تحصیلی 97-96

به اطلاع داوطلبان دوره دکتری رشته مهندسی معماری، مرمت و منظر می­رساند، جهت مصاحبه با در دست داشتن مدارک به ترتیب جدول ذیل در دانشکده معماری حضور داشته باشند.

جدول روز و  نوبت مصاحبه داوطلبان دکتری 96 (اطلاعیه شماره شش)