بخش های دانشکده بخش های دانشکده

جدول زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی بهمن ماه 96

جدول زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی بهمن ماه 96


قابل توجه دانشجویان کارشناسی

دانشجویانی که می خواهند در بهمن ماه 1396 از پروژه نهایی خود دفاع نمایند می توانند جدول زمانبندی را از لینک زیر دریافت نمایند.

جدول زمانبندی جلسه های داوری دوره کارشناسی بهمن ماه 96