بخش های دانشکده بخش های دانشکده

جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1395 (اطلاعیه شماره دو)

جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1395 (اطلاعیه شماره دو)


 

اطلاعیه شماره 2

قابل توجه پذیرفته‏‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری

سال 95

متقاضیان پس از انجام امتحان کتبی تخصصی طبق جدول زیر برای مصاحبه با همراه داشتن مدارک اعلام شده در سایت به بخش تحصیلات تکمیلی طبقه اول راهرو دکتری مراجعه نمایند.

رشته معماری

رشته فناوری معماری

رشته مدیریت پروژه و ساخت

دوشنبه 20 اردیبهشت 95

یکشنبه 19 اردیبهشت 95 

یکشنبه 19اردیبهشت

95

 

ساعت

30/8 تا 16 

ساعت 

30/11 تا 18 

  ساعت 

30/8 تا 11