جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1395 (اطلاعیه شماره یک)

جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1395 (اطلاعیه شماره یک)


 

اطلاعیه شماره 1

قابل توجه پذیرفته‏شدگان مرحله اول آزمون دکتری

سال 95

متقاضیان جهت انجام امتحان کتبی تخصصی طبق جدول زیر به دانشکده معماری سالن امتحانات مراجعه نمایند.

  

رشته معماری

رشته فناوری معماری

رشته مدیریت پروژه و ساخت

 شنبه 18

اردیبهشت  95

 شنبه 18 اردیبهشت95 

 شنبه 18

اردیبهشت 95

ساعت

13 تا 15 

ساعت 

 9 تا 11    

  ساعت 

9 تا  11