جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1396 (اطلاعیه شماره یک)

جدول زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1396 (اطلاعیه شماره یک)


   اطلاعیه شماره 1

قابل توجه پذیرفته ‏شدگان آزمون دکتری

سال 1396

متقاضیان جهت انجام آزمون کتبی تخصصی طبق جدول زیر به دانشکده معماری سالن امتحانات مراجعه نمایند.

  

رشته معماری

رشته معماری منظر

رشته مرمت

 شنبه 10 تیر  1396

 شنبه 10 تیر1396 

 شنبه 10 تیر 1396

ساعت

13 تا 16 

ساعت 

 8:30 تا 11:30  

  ساعت 

8:30 تا  11:30