نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس دانشکده

دروس دانشکده


 

دروس دانشکده

  شماره و گروه درس نام درس کل ع ظر فیت ثبت نام شده جنسیت نام استاد زمان و مکان ارائه/ امتحان
3932 9101001-01 تاسیسات مکانیکی 2 0 20 21 مختلط سروش علی درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101001-02 تاسیسات مکانیکی 2 0 20 20 مختلط خاتمی منا سادات درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101002-01 تاسیسات الکتریکی (نوروصدا) 2 0 35 35 مختلط قیابکلو زهرا درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101003-01 اسکیس 1 1 1 10 10 مختلط کسرایی داریوش درس(ع): شنبه 09:00-17:00
3932 9101003-02 اسکیس 1 1 1 10 9 مختلط طایفه احسان درس(ع): شنبه 09:00-17:00
3932 9101003-03 اسکیس 1 1 1 10 3 مختلط حاجی زاده علمداری کورش درس(ع): شنبه 09:00-17:00
3932 9101004-01 اسکیس 2 1 1 10 9 مختلط کسرایی داریوش درس(ع): شنبه 09:00-17:00
3932 9101004-02 اسکیس 2 1 1 10 2 مختلط طایفه احسان درس(ع): شنبه 09:00-17:00
3932 9101004-03 اسکیس 2 1 1 10 2 مختلط حاجی زاده علمداری کورش درس(ع): شنبه 09:00-17:00
3932 9101010-01 آشنائی بامعماری معاصر 2 0 40 4 مختلط حقیر سعید درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101011-01 آشنائی بامبانی برنامه ریزی کالبدی 2 1 15 3 مختلط ابراهیمی حمیدرضا درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00
امتحان(4_1394.03.19) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101011-02 آشنائی بامبانی برنامه ریزی کالبدی 2 1 15 1 مختلط مطلبی قاسم درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00
امتحان(4_1394.03.19) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101012-01 آشنائی بامعماری اسلامی 3 1 40 41 مختلط مظاهریان حامد درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ع): چهار شنبه 13:00-14:00
امتحان(12_1394.03.27) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101030-01 تحلیل فضاهای شهری 3 2 15 15 مختلط ادیبی علی اصغر درس(ع): یک شنبه 08:00-12:00
3932 9101030-02 تحلیل فضاهای شهری 3 2 15 15 مختلط مسائلی صدیقه درس(ع): یک شنبه 08:00-12:00
3932 9101039-01 طراحی فنی 3 2 15 13 مختلط ثقفی محمدجواد درس(ع): دو شنبه 14:00-17:00
3932 9101039-02 طراحی فنی 3 2 15 15 مختلط افلاطونیان زین العابدین درس(ع): دو شنبه 14:00-17:00
3932 9101039-03 طراحی فنی 3 2 15 13 مختلط تقوائی سیدحسین درس(ع): دو شنبه 14:00-17:00
3932 9101040-01 تنظیم شرایط محیطی 2 0 20 0 مختلط قیابکلو زهرا درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101040-02 تنظیم شرایط محیطی 2 0 20 12 مختلط وکیلی اردبیلی علی درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101073-01 روستا2 3 2 40 13 مختلط ابراهیمی حمیدرضا درس(ع): چهار شنبه 08:00-12:00
3932 9101079-01 زبان تخصصی 2 0 25 25 مختلط محمودی امیر سعید درس(ت): شنبه 14:00-16:00
امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 14:00-16:00
3932 9101085-01 سیستم های ساختمانی 2 0 40 26 مختلط تقی زاده آذری کتایون درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
امتحان(9_1394.03.24) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101085-02 سیستم های ساختمانی 2 0 25 7 مختلط وفا مهر محسن درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00
امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101104-01 طرح معماری 1 5 4 13 1 مختلط حجت عیسی درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101104-02 طرح معماری 1 5 4 13 0 مختلط فرضیان محمد درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101104-03 طرح معماری 1 5 4 13 0 مختلط انصاری حمیدرضا درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101104-04 طرح معماری 1 5 4 13 5 مختلط محمودی امیر سعید درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101104-05 طرح معماری 1 5 4 13 0 مختلط نراقی پریوش درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101104-06 طرح معماری 1 5 4 13 0 مختلط نجفی زیارانی سعید درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101107-01 طرح معماری 3 5 4 10 10 مختلط متدین حشمت اله درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101107-02 طرح معماری 3 5 4 10 10 مختلط نگارستان فرزین درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101107-03 طرح معماری 3 5 4 10 10 مختلط فرزین احمدعلی درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101107-04 طرح معماری 3 5 4 10 10 مختلط حقیر سعید درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101107-05 طرح معماری 3 5 4 10 10 مختلط مظاهریان حامد درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101107-06 طرح معماری 3 5 4 10 10 مختلط ادیبی علی اصغر درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101109-01 طرح معماری 5 5 4 12 12 مختلط عینی فر علیرضا درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101109-02 طرح معماری 5 5 4 11 11 مختلط مسائلی صدیقه درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101109-03 طرح معماری 5 5 4 11 11 مختلط اکرمی غلامرضا درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101109-04 طرح معماری 5 5 4 11 11 مختلط چمران مهدی درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101109-05 طرح معماری 5 5 4 11 11 مختلط ابراهیمی حمیدرضا درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101109-06 طرح معماری 5 5 4 11 11 مختلط ایزدی عباسعلی درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101123-01 ساختمان 1 2 0 20 18 مختلط وکیلی اردبیلی علی درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(12_1394.03.27) ساعت : 08:00-12:00
3932 9101123-02 ساختمان 1 2 0 20 17 مختلط وکیلی اردبیلی علی درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
3932 9101124-01 ساختمان 2 3 1 40 40 مختلط سامع مرتضی درس(ع): سه شنبه 08:00-12:00
امتحان(12_1394.03.27) ساعت : 08:00-12:00
3932 9101125-01 سازه های بتنی 2 0 45 42 مختلط تقی زاده آذری کتایون درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00
امتحان(9_1394.03.24) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101129-01 انسان طبیعت معماری 2 1 45 39 مختلط متینی محمدرضا درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00
3932 9101129-02 انسان طبیعت معماری 2 1 45 45 مختلط متینی محمدرضا درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00
3932 9101145-01 مقاومت مصالح وسازه های فلزی 2 0 38 38 مختلط محمدحسین زاده گلابچی محمود درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
امتحان(9_1394.03.24) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101150-01 معماری داخلی 2 0 25 25 مختلط اصانلو حسن درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00
امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101151-01 نقشه برداری 2 1 20 21 مختلط جمور یحیی درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00
امتحان(9_1394.03.24) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101151-02 نقشه برداری 2 1 20 20 مختلط عبدالملکی نسترن درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00
امتحان(9_1394.03.24) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101155-01 ایستائی 2 0 30 30 مختلط تقی زاده آذری کتایون درس(ت): شنبه 10:00-12:00
امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101155-02 ایستائی 2 0 30 15 مختلط یوسفی سعید درس(ت): شنبه 10:00-12:00
امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101161-01 مدیریت طراحی وبازاریابی 2 0 20 20 مختلط اژدری علیرضا درس(ت): شنبه 16:00-18:00
امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101163-01 پروژه نهائی 6 6 100 48 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101166-01 پایان نامه 20 20 10 11 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101176-01 کاربردپیشرفته کامپیوتر درمعماری داخلی 2 1 25 3 مختلط اسلامی سید یحیی درس(ع): شنبه 14:00-16:00
امتحان(8_1394.03.23) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101178-01 مسائل محیطی بنا 3 0 10 5 مختلط حیدری شاهین درس(ت): دو شنبه 09:00-12:00
3932 9101179-01 ارزیابی محیطمصنوع 3 0 10 4 مختلط بحرینی حسین درس(ت): یک شنبه 13:00-16:00
3932 9101183-01 تاریخ تحولات مسکن درایران 3 0 10 2 مختلط عینی فر علیرضا درس(ت): یک شنبه 09:00-12:00
3932 9101187-01 کارگاه معماری داخلی سه 4 4 12 2 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101189-01 تحلیل وپژوهش معماری 3 0 10 6 مختلط اسلامی سیدغلامرضا درس(ت): شنبه 14:00-17:00
3932 9101198-01 آشنایی بامعماری اسلامی 2 2 0 40 30 مختلط متدین حشمت اله درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
امتحان(12_1394.03.27) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101199-01 فرآیند وروشهای معماری 2 0 38 37 مختلط محمودی امیر سعید درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(4_1394.03.19) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101199-02 فرآیند وروشهای معماری 2 0 38 38 مختلط اسلامی سیدغلامرضا درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(4_1394.03.19) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101200-01 مبانی نظری معماری 2 0 20 20 مختلط بلخاری قهی حسن درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
امتحان(4_1394.03.19) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101200-02 مبانی نظری معماری 2 0 20 21 مختلط حجت مهدی درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00
امتحان(4_1394.03.19) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101204-01 کاربردکامپیوتردرمعماری 2 1 20 11 مختلط اندجی گرمارودی علی درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
3932 9101204-02 کاربردکامپیوتردرمعماری 2 1 20 3 مختلط اسلامی سید یحیی درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
3932 9101205-01 برآوردومدیریت کارگاه 3 2 15 0 مختلط یوسفی سعید درس(ع): سه شنبه 08:00-12:00
امتحان(11_1394.03.26) ساعت : 08:00-12:00
3932 9101205-02 برآوردومدیریت کارگاه 3 2 15 14 مختلط پرچمی جلال مجید درس(ع): سه شنبه 08:00-12:00
امتحان(11_1394.03.26) ساعت : 08:00-12:00
3932 9101223-01 سیستم های ساختمانی پیشرفته 2 0 25 25 مختلط محمدحسین زاده گلابچی محمود درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00
امتحان(3_1394.03.18) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101271-01 روستا1 3 2 40 26 مختلط اکرمی غلامرضا درس(ع): چهار شنبه 08:00-12:00
3932 9101276-01 پروژه نهایی 6 6 50 45 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101282-01 پایان نامه 4 4 40 14 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101283-01 پایان نامه 5 5 40 3 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101308-01 اشنایی با مرمت ابنیه 3 1 40 41 مختلط رضازاده اردبیلی مجتبی درس(ع): یک شنبه 08:00-12:00
امتحان(5_1394.03.20) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101315-01 پایان نامه 6 3 40 30 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101340-01 سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 2 0 25 18 مختلط حناچی پیروز درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00
امتحان(12_1394.03.27) ساعت : 14:00-16:00
3932 9101385-01 رساله وطرح نهایی 6 6 40 0 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101387-01 مدیریت نوآوری درساخت وساز 3 1 10 0 مختلط فاطمی سید محسن درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
3932 9101389-01 کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مدیریت پروژه 3 1 10 5 مختلط شامی زنجانی مهدی درس(ع): چهار شنبه 14:00-17:00
3932 9101390-01 تحلیل ومدیریت ریسک پروژه 3 1 10 0 مختلط نصیرزاده فرناد درس(ع): سه شنبه 08:00-11:00
3932 9101393-01 مباحث ویژه 3 1 10 5 مختلط حاجی یخچالی سیامک درس(ع): دو شنبه 13:00-16:00
3932 9101396-01 مدیریت تدارکات وپشتیبانی پروژه 3 1 10 5 مختلط اساتید گروه آموزشی درس(ع): سه شنبه 14:00-17:00
3932 9101400-01 پایان نامه 20 0 20 7 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101411-01 منظر معاصر 2 0 30 22 مختلط منصوری سیدامیر درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00
امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101413-01 طرح منظر 2 3 3 30 5 مختلط ثقفی محمدجواد درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00
3932 9101413-02 طرح منظر 2 3 3 30 16 مختلط متدین حشمت اله درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00
3932 9101415-01 طراحی فنی 2 2 12 12 مختلط ثقفی محمدجواد درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
3932 9101415-02 طراحی فنی 2 2 10 8 مختلط ثقفی محمدجواد درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00
3932 9101420-01 شناخت و بیان منظر 2 2 12 8 مختلط فرزین احمدعلی درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00
3932 9101422-01 منظره پردازی در هنر ایران و جهان 2 0 35 23 مختلط جوادی شهره درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101428-01 طراحی معماری و انرژی 2 3 3 10 10 مختلط رضائی حریری محمدتقی درس(ع): شنبه 14:00-16:00
درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00
3932 9101428-02 طراحی معماری و انرژی 2 3 3 10 7 مختلط مثنوی محمدرضا درس(ع): شنبه 14:00-16:00
درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00
3932 9101429-01 انتقال حرارت 2 0 30 14 مختلط کاری بهروزمحمد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101431-01 سیستم های فعال و غیرفعال 2 0 30 19 مختلط کاری بهروزمحمد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(11_1394.03.26) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101432-01 شبیه سازی انرژی در ساختمان و کاربرد نرم افزار 2 1 30 11 مختلط قیابکلو زهرا درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(3_1394.03.18) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101433-01 سیستم ها و روش های سنجش و ممیزی بنا 2 0 30 18 مختلط کاری بهروزمحمد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
امتحان(15_1394.03.30) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101434-01 سمینار 2 1 30 12 مختلط سلطاندوست محمد رضا درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
3932 9101464-02 طرح معماری داخلی دو 4 4 25 22 مختلط حجت عیسی درس(ع): یک شنبه 09:00-12:00
درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
3932 9101466-01 فن آوری های معماری داخلی 3 1 25 22 مختلط فرضیان محمد درس(ع): دو شنبه 09:00-12:00
امتحان(3_1394.03.18) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101467-01 سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته 1 0 25 22 مختلط مظاهریان حامد درس(ت): یک شنبه 14:00-16:00
امتحان(9_1394.03.24) ساعت : 14:00-16:00
3932 9101471-01 کارگاه 1 1 25 18 مختلط طالبیان محمدحسن درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
3932 9101473-01 آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 2 1 10 3 مختلط رضازاده اردبیلی مجتبی درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101473-02 آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 2 1 10 6 مختلط صابری کاخکی سیاوش درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101474-01 طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 3 3 25 2 مختلط فدائی نژاد بهرامجردی سمیه درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00
3932 9101474-02 طرح باززنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 3 3 25 6 مختلط خادم زاده محمدحسن درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00
درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00
3932 9101476-01 آسیب شناسی بافت های تاریخی 2 1 25 9 مختلط حناچی پیروز درس(ع): دو شنبه 16:00-18:00
امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101477-01 طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 3 3 25 7 مختلط فدائی نژاد بهرامجردی سمیه درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00
3932 9101477-02 طرح باززنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 3 3 25 4 مختلط خادم زاده محمدحسن درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00
درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00
3932 9101481-01 طراحی میان افزا 2 0 25 18 مختلط ایزدی محمدسعید درس(ت): یک شنبه 14:00-16:00
امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101488-01 پایان نامه 6 0 30 19 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101489-01 سیستم های ساختمانی پیشرفته 2 1 30 25 مختلط اساتید گروه آموزشی درس(ع): چهار شنبه 14:00-16:00
وفا مهر محسن امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101491-01 پروژه تکنولوژی معماری 2 3 3 14 13 مختلط اندجی گرمارودی علی درس(ع): شنبه 14:00-16:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-16:00
3932 9101491-02 پروژه تکنولوژی معماری 2 3 3 14 14 مختلط وکیلی علی  
3932 9101493-01 مبانی معماری بیونیک 2 1 25 20 مختلط متینی محمدرضا درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00
3932 9101494-01 فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری 2 1 23 22 مختلط تقی زاده آذری کتایون درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00
3932 9101502-10 سیستم های ساختمانی و روش های اجرا 2 1 55 1 مختلط وفامهر محسن درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 16:00-18:00
3932 9101502-11 سیستم های ساختمانی و روش های اجرا 2 1 45 26 مختلط وفامهر محسن درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 16:00-18:00
3932 9101503-01 فناوری های نوین ساخت 2 1 25 23 مختلط تقی زاده آذری کتایون درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00
3932 9101504-01 نظریه های مدیریت پروژه 2 1 25 23 مختلط نقاش طوسی حسین درس(ع): یک شنبه 14:00-16:00
امتحان(16_1394.03.31) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101505-01 کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه 2 1 25 23 مختلط تقی زاده آذری کتایون درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00
3932 9101506-10 روش های آماری و تحقیق در عملیات مدیریت پروژه 2 1 55 1 مختلط حسینعلی پور مجتبی درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(5_1394.03.20) ساعت : 16:00-18:00
3932 9101506-11 روش های آماری و تحقیق در عملیات مدیریت پروژه 2 1 45 26 مختلط حسینعلی پور مجتبی درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(5_1394.03.20) ساعت : 16:00-18:00
3932 9101508-01 سمینار و روش تحقیق 2 1 25 23 مختلط نقاش طوسی حسین درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(10_1394.03.25) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101509-01 قوانین و مقررات پیمان 2 1 25 23 مختلط پرچمی جلال مجید درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00
امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101512-10 مدیریت تدارکات پروژه 2 1 55 1 مختلط پرچمی جلال مجید درس(ت): یک شنبه 14:00-16:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(16_1394.03.31) ساعت : 16:00-18:00
یوسفی سعید  
3932 9101512-11 مدیریت تدارکات پروژه 2 1 45 24 مختلط یوسفی سعید درس(ت): یک شنبه 16:00-18:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(16_1394.03.31) ساعت : 16:00-18:00
پرچمی جلال مجید  
3932 9101514-10 مدیریت سیستم اطلاعاتی 2 1 55 1 مختلط نقاش طوسی حسین درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 16:00-18:00
3932 9101514-11 مدیریت سیستم اطلاعاتی 2 1 45 24 مختلط نقاش طوسی حسین درس(ت): یک شنبه 18:00-20:00
اساتید گروه آموزشی امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 16:00-18:00
3932 9101518-01 تاریخ باغ و منظر جهان 2 0 25 22 مختلط متدین حشمت اله درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00
امتحان(5_1394.03.20) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101519-01 پایان نامه 6 4 30 12 مختلط اساتید گروه آموزشی  
3932 9101534-01 حکمت معماری در ایران 2 0 35 31 مختلط حجت مهدی درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
3932 9101535-01 انسان و محیط 2 0 30 30 مختلط عینی فر علیرضا درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(11_1394.03.26) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101536-01 طرح معماری ارشد 2 4 4 10 10 مختلط اسلامی سیدغلامرضا درس(ع): یک شنبه 09:00-12:00
درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
3932 9101536-02 طرح معماری ارشد 2 4 4 10 10 مختلط مطلبی قاسم درس(ع): یک شنبه 09:00-12:00
درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
3932 9101536-03 طرح معماری ارشد 2 4 4 10 10 مختلط ایزدی عباسعلی درس(ع): یک شنبه 09:00-12:00
درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00
3932 9101538-01 مراتب اجرایی ساختمان 2 2 15 11 مختلط فرضیان محمد درس(ع): شنبه 08:00-10:00
امتحان(3_1394.03.18) ساعت : 14:00-16:00
3932 9101542-01 سازه های معاصر 2 0 10 0 مختلط محمدحسین زاده گلابچی محمود درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(5_1394.03.20) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101543-01 خاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر 2 0 10 0 مختلط حقیر سعید درس(ت): یک شنبه 14:00-16:00
امتحان(9_1394.03.24) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101545-01 بیان معماری 2 2 2 15 15 مختلط حجت عیسی درس(ع): شنبه 14:00-18:00
درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
3932 9101545-02 بیان معماری 2 2 2 15 15 مختلط انصاری حمیدرضا درس(ع): شنبه 14:00-18:00
درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
3932 9101545-03 بیان معماری 2 2 2 15 15 مختلط فرضیان محمد درس(ع): شنبه 14:00-18:00
درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
3932 9101545-04 بیان معماری 2 2 2 13 13 مختلط غریب پور افرا درس(ع): شنبه 14:00-18:00
3932 9101545-05 بیان معماری 2 2 2 13 13 مختلط اسماعیل پور نیوشا درس(ع): شنبه 14:00-18:00
3932 9101545-06 بیان معماری 2 2 2 13 8 مختلط اساتید گروه آموزشی درس(ع): شنبه 14:00-18:00
3932 9101548-01 مقدمات طراحی معماری 2 5 5 16 15 مختلط حجت عیسی درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101548-02 مقدمات طراحی معماری 2 5 5 16 15 مختلط انصاری حمیدرضا درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101548-03 مقدمات طراحی معماری 2 5 5 16 16 مختلط فرضیان محمد درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101548-04 مقدمات طراحی معماری 2 5 5 15 7 مختلط کسرایی داریوش درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101548-05 مقدمات طراحی معماری 2 5 5 15 11 مختلط اسلامی سید یحیی درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101548-06 مقدمات طراحی معماری 2 5 5 15 15 مختلط غریب پور افرا درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00
درس(ع): سه شنبه 14:00-18:00
درس(ع): چهار شنبه 14:00-18:00
3932 9101551-01 معماری جهان 2 0 40 2 مختلط حقیر سعید درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
امتحان(1_1394.03.16) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101554-01 مبانی مهندسی زلزله در معماری 2 1 5 0 مختلط حسینی محمود درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(3_1394.03.18) ساعت : 10:00-12:00
3932 9101601-01 مصالح ساختمانی 2 0 20 20 مختلط تقی زاده آذری کتایون درس(ت): شنبه 08:00-10:00
امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 08:00-10:00
3932 9101601-02 مصالح ساختمانی 2 0 20 12 مختلط یوسفی سعید درس(ت): شنبه 08:00-10:00
امتحان(2_1394.03.17) ساعت : 08:00-10:00