دکتری فناوری معماری

دکتری فناوری معماری


دوره دکتری فناوری معماری

علاوه بر تربیت نیروهای مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزشی برای تدریس دروس این رشته در موسسات آموزشی و اجرایی و تربیت و تامین پژوهشگران و مشاوران ارشد معماری برای حیطههای مختلف فناوری معماری، شامل فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان دوره کارشناسی ارشدفناوری معماری و معماری و سایر رشتههای مرتبط در مرحله پیشرفتهتر و افزایش تخصصهای مربوط به معماری در کشور است.

این نکته بهخصوص از آنجا حائز اهمیت است که علیرغم سرمایهگذاری کلان کشور در اجرای طرحهای مختلف، در زمینه ارتقاء دانش فناوری معماری در کشور اقدام اساسی صورت نگرفته است. بهاین منظور، طراحی و اجرای دوره دکترای فناوری معماری گامی اساسی در راه پرورش متخصصان مورد نیاز در این رشته و در نتیجه توسعه ظرفیتهای علمی کشور در این زمینه میباشد.