بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دکتری فناوری معماری

دکتری فناوری معماری


دکتری فناوری معماری

دوره دکترای فناوری معماری، مجموعهای هماهنگ از فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه فناوری معماری است که با تکیه برمفاهیم، دیدگاهها، روشها، نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش، وسیله برطرف ساختن کاستیهای اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق میباشد. 

هدف از ایجاد این دوره رسیدن به یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف)احاطه بر آثار علمی مهم در یک زمینه و گرایش خاصفناوری معماری؛

ب)آشنایی با روشهای پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در زمینهفناوری معماری؛

ج)دستیابی به جدیدترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری در زمینه فناوری معماری؛

د) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی فناوری معماری و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش؛

هـ) تسلط بر یک یا چند امر، همچون تعلیم و تحقیق و برنامهریزی، اجرا یا هدایت و نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات علمی جامعه در یکی از زمینههای تخصصی فناوری معماری برای انجام وظیفه در نظام تحقیقاتی و آموزش عالی کشور یا وظایف مدیریتی و راهبردی در سازمانهای دولتی و نهادهای برنامهریزی کشور؛

و) اشاعه و تولید دانشفناوری معماری متناسب با ویژگیهای فرهنگی و شرایط خاص کشور.

ضرورتهای دوره دکترای فناوری معماری علاوه بر تربیت نیروهای مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزشی برای تدریس دروس این رشته در موسسات آموزشی و اجرایی و تربیت و تامین پژوهشگران و مشاوران ارشد معماری برای حیطههای مختلف فناوری معماری، شامل فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان دوره کارشناسی ارشدفناوری معماری و معماری و سایر رشتههای مرتبط در مرحله پیشرفتهتر و افزایش تخصصهای مربوط به معماری در کشور است.

این نکته بهخصوص از آنجا حائز اهمیت است که علیرغم سرمایهگذاری کلان کشور در اجرای طرحهای مختلف، در زمینه ارتقاء دانش فناوری معماری در کشور اقدام اساسی صورت نگرفته است. بهاین منظور، طراحی و اجرای دوره دکترای فناوری معماری گامی اساسی در راه پرورش متخصصان مورد نیاز در این رشته و در نتیجه توسعه ظرفیتهای علمی کشور در این زمینه میباشد.

رشته فناوری معماری در مقطع دکتری شامل دروس اصلی، دروس تخصصی ویژه و رساله به شرح زیر می باشد:

 دروس اصلی              9 واحد

دروس تخصصی ویژه    9 واحد

رساله                     18 واحد