بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دکتری مدیریت پروژه و ساخت

دکتری مدیریت پروژه و ساخت


دکتری مدیریت پروژه و ساخت

دوره دکترای مدیریت پروژه و ساخت، مجموعه ای هم آهنگ از فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت (شامل طرحهای عمرانی، صنعتی، تأسیسات زیربنایی و سایر پروژه ها) است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاهها، روشها، تکنیکها، نرم افزارها و نظامات مربوط به مطالعه، طراحی و اجرای پروژه ها به دنبال فعالیتهای علمی- تحقیقاتی نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش، وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق می باشد. هدف از ایجاد این دوره رسیدن به یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف) احاطه یافتن بر آثار علمی مهم در یک زمینه و گرایش خاص مدیریت پروژه و ساخت

ب) آشنایی با روشهای پیشرفته نحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

ج) دستیابی به جدیدترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری در زمینل مدیریت پروژه و ساخت

د) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

هـ) تسلط یافتن بر یک یا چند امر، همچون تعلیم و تحقیق و برنامه ریزی، اجرا یا هدایت و نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات علمی جامعه در یکی از زمینه های تخصصی مدیریت پروژه و ساخت برای انجام وظیفه در نظام تحقیقاتی و آموزش عالی کشور یا وظایف مدیریتی و راهبردی در سازمانهای دولتی و نهادهای برنامه ریزی کشور

و) اشاعه و تولید دانش مدیریت پروژه و ساخت متناسب با ویژگی های فرهنگی و شرایط خاص کشور

ضرورتهای ایجاد دوره دکترای مدیریت پروژه و ساخت علاوه بر تربیت نیروهای مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزشی برای تدریس دروس این رشته در مؤسسات آموزشی و اجرایی و تربیت و تأمین پژوهشگران و مشاوران ارشد مدیریت پروژه و ساخت برای حیطههای مختلف مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی کشور، شامل فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت و سایر رشتههای مرتبط در مرحله پیشرفته تر و افزایش تخصصهای مربوط به برنامه ریزی و مدیریت طرح در کشور می باشد.

این نکته بهخصوص از آنجا حائز اهمیت است که علیرغم سرمایه گذاری کلان کشور در اجرای طرح های مختلف، در زمینه ارتقاء دانش مدیریت پروژه و ساخت در کشور اقدام اساسی صورت نگرفته است. بدین منظور، طراحی و اجرای دوره دکترای مدیریت پروژه و ساخت گامی اساسی در راه پرورش متخصصان مورد نیاز در این رشته و در نتیجه توسعه ظرفیتهای علمی کشور در این زمینه می باشد.

رشته مدیریت پروژه و ساخت در مقطع دکتری شامل دروس اصلی، دروس تخصصی ویژه و رساله به شرح زیر می باشد:

دروس اصلی              12 واحد

دروس اختیاری          6   واحد

رساله                     18 واحد