بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دکتری مرمت

دکتری مرمت


دکتری مرمت

هدف اصلی گروه آموزشی مرمت، تلاش به منظور ورود به عرصه آموزش و پژوهش حفاظت و مرمت در عالی ترین سطح آن می باشد. دوره دکتری دوره ای تمام وقت و بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی »دکتری مرمت« می انجامد. به طور کلی هدف اصلی از راه اندازی دوره دکتری مرمت به شرح زیر معرفی می گردد:

-1تولید و ارتقاء سطح دانش مرتبط با حوزه مرمت، حفاظت و بهره برداری از آثار تاریخی وکمک به گسترش حوزه علم حفاظت و مرمت
-2تربیت مدیرانی کارآمد در مدیریت و راهبری پروژه های مرمت در سازمان ها و ارگان های دولتی و نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی کشوردر این حوزه.

-3تامین منابع انسانی مورد نیاز جهت ترویج و آموزش این رشته در سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرتبط، در حال حاضر می توان شاهد تاثیر بیش از دو دهه حضور دانش آموختگان دوره دکتری معماری این دانشگاهدر ارتقای سطح علمی دانشگاه های کشور بود.

-4آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در زمینه حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های تاریخی.

-5اشاعه و صدور دانش فنی حوزه حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های تاریخی به کشورهای منطقه.

-6رویکرد حفاظت و مرمت بافت های تاریخی مستلزم جایگزینی طرح های با ماهیت راهبردی – ساختاری بجای طرح های جامع و تفضیلی گذشته می باشد. در حال حاضر سیستم های آموزشی موجود متخصصانی با قابلیت تدوین این گونه طرح ها تربیت نمی نمایند. از این رو، تربیت متخصصان دوره دکتری مرمت می توانند نقش بسزاییدر تدوین طرح های راهبردی-ساختاری مرتبط داشته باشند.

-7علیرغم تاکید سند آمایش سرزمین به راه اندازی رشته دانشگاهی »مدیریت میراث فرهنگی« جهت پاسخگویی به ضرورت ها و نیازهای موجود تاکنون اقدامی از سوی مجامع دانشگاهی و برنامه ریزی در این خصوص انجام نپذیرفته است. آموزش متخصصان مرمت در مقطع دکتری می تواند نیروی های متخصص مرتبط با این حوزه را تربیت نماید

رشته مرمت معماری در مقطع دکتری شامل دروس اصلی، دروس تخصصی ویژه و رساله به شرح زیر می باشد:

دروس اصلی              9 واحد

دروس اختیاری         9 واحد

رساله                     18 واحد