بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دکتر سیدیحیی اسلامی، مشاور بین‌الملل پردیس هنرهای زیبا

دکتر سیدیحیی اسلامی، مشاور بین‌الملل پردیس هنرهای زیبا


با توجه به تجارب و فعالیت‌های اجرایی دکتر سید یحیی اسلامی به عنوان مشاور بین­‌الملل دانشکده معماری، طی حکمی از سوی رییس محترم پردیس هنرهای زیبا، ایشان به مدت سه سال به سمت مشاور بین­‌الملل پردیس هنرهای زیبا انتخاب گردیدند. دانشکده ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می­‌نماید.