بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دکتر سید امیر سعید محمودی، عضو هیئت علمی برگزیده آموزشی دانشگاه

دکتر سید امیر سعید محمودی، عضو هیئت علمی برگزیده آموزشی دانشگاه


با توجه به شایستگی علمی و فعالیت‌های آموزشی  دکتر سید امیر سعید محمودی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه معماری این دانشکده، ایشان در سومین جشنواره آموزش دانشگاه شایسته دریافت عنوان عضو هیئت علمی برگزیده آموزشی گردیدند. دانشکده معماری ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.