بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دکتر سید حسین حسینی نورزاد در نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه شرکت نمود.

دکتر سید حسین حسینی نورزاد در نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه شرکت نمود.


نشست تخصصی تامین مالی پروژه های زیرساختی با هدف بحث و تبادل نظر درباره بخش های مختلف کتابی با همین عنوان در تاریخ هفتم و هشتم مارس 2019 در مقر سازمان ملل در بانکوک تشکیل شد. دکتر نورزاد عضو هیئت علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری دانشگاه تهران به عنوان یکی از نویسندگان کتاب در این نشست حاضر شد تا نتایج پژوهش های خود را با گروه متخصصین به بحث و بررسی بگذارد. پیش بینی می شود کتاب مذکور که برای استفاده دولت های کشورهای آسیا و اقیانوسیه تدوین می شود در پاییز سال 1398 در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در اختیار کشورهای مذکور قرار گیرد.

دکتر نورزاد و همکارانش در فصلی از این کتاب به بررسی دلایل ناکارآمدی بخش عمومی و ارائه روش های ارتقای اثربخشی دولت ها با هدف دسترسی بهینه به منابع مالی می پردازند. این فصل به ضرورت توجه به بهبود اثربخشی تاکید می کند و با شواهد علمی و عملی نشان می دهد که افزایش حجم سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها بدون ارتقای بهره وری و اثربخشی روشی ناکارآمد است. پیشنهاد این مطالعه ارتقای بهره وری در دوران برنامه ریزی، تدارک، طراحی، ساخت و بهره برداری پروژه های زیرساختی است. به عبارت دیگر رویکرد چرخه عمر برای ارتقای کیفیت زیرساخت ها بسیار مهم است. پیش بینی می شود نتایج این مطالعات کاربردی باعث بهبود کیفیت پروژه های زیرساختی در کشورهای آسیایی شود. این نتایج برای کشور عزیزمان ایران نیز قابل استفاده خواهد بود.