بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دکتر شاهین حیدری، پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران

دکتر شاهین حیدری، پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران


نظر به شایستگی علمی و فعالیت‌های پژوهشی دکتر شاهین حیدری عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده معماری، ایشان در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران که در تاریخ 23 آذر ماه برگزار گردید، به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران برگزیده شده و شایسته دریافت نشان درجه دو پژوهش از دانشگاه گردیدند. دانشکده معماری ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.