بخش های دانشکده بخش های دانشکده

زمان تحویل برگه شماره 2 دوره کارشناسی (چهار برگی)

زمان تحویل برگه شماره 2 دوره کارشناسی (چهار برگی)


دانشجویانی که می خواهند در بهمن ماه 95 از طرح نهایی خود دفاع نمایند می باید برگه شماره 2 (چهار برگی) خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 15 شهریور ماه 95 به دفتر آموزش دوره کارشناسی معماری (سرکار خانم دهفولی) تحویل نمانید. دانشجویان می توانند برگه شماره 2 را از بخش خدمات-فرم های پر استفاده این سایت دانلود نمایند.