بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ساعت و روز برگزاری آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری دانشکده معماری

ساعت و روز برگزاری آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری دانشکده معماری


رشته معماری منظر
روز یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت شروع ۹:۳۰ صبح
رشته مرمت
روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
ساعت شروع ۸ صبح
رشته فناوری معماری
روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
ساعت شروع ۱۳/۳۰
رشته معماری
آزمون کتبی روز یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ساغت شروع ۹:۳۰ صبح
آزمون شفاهی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت شروع ۹:۳۰ صبح