بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سخنرانی استادان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا

سخنرانی استادان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا


دفتر امور بین الملل پردیس هنرهای زیبا با همکاری دانشکده معماری شهرسازی و مهندسی ساختمان دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا و دانشکده معماری دانشگاه تهران برگزار می کند:

  • سخنران پروفسور میکله اوگلینی      سه شنبه 10 دی ماه 1398    ساعت 13 الی 14

  • سخنران دکتر استفانیا واروارو     چهارشنبه 11 دی ماه 1398    ساعت 13 الی 14

 

  • سخنران دکتر روسانا گاباگلیو    یکشنبه 15 دی ماه 1398    ساعت 13 الی 14