بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی

سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی


رشته مطالعات معماری ایران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران برگزار می کند: سخنرانی خانم دکتر میترا آزاد،  استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و  مرکز مستند نگاری و مطالعات معماری با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی

چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 10.

لینک شرکت در سخنرانی

 https://vroom.ut.ac.ir/arch8