بخش های دانشکده بخش های دانشکده

لیست کارکنان

لیست کارکنان


کارکنان دانشکده معماری (به ترتیب حروف الفبا)
 
 

 

شهین علیزاده

مسئول دفتر دانشکده معماری

تلفن: 61113480

ایمیل: alizadeh970@ut.ac.ir

 

 

آذر مرتضوی

کارشناس مسوول بخش قطب علمی فناوری  معماری

تلفن : 61113480

ایمیل : a.mortazavi@ut.ac.ir

 

نرگس مرادی

کارشناس مسوول بخش دکتری

تلفن: 66956558

ایمیل:nargesmoradi@ut.ac.ir

   
   
 

آزاده دهفولی

مسوول بخش البرز و کارشناس امور هیئت علمی و آموزش بخش مقطع کارشناسی

تلفن: 61113480

ایمیل:   a.dehfooli@ut.ac.ir

   
 

صبا طهرانی

کارشناس بخش کارشناسی ارشد

تلفن: 66972076

ایمیل: sabatehrani@ut.ac.ir

   
   
 

فاطمه محمودی زاده

 کارشناس مسوول دوره کارشناسی

تلفن: 66409696

ایمیل: f_mahmoodizade@ut.ac.ir