لیست کارکنان

لیست کارکنان


همکاران دانشکده معماری (به ترتیب حروف الفبا)
 

 

آزاده دهفولی

کارشناس امور هیئت علمی و بخش کارشناسی دانشکده، کارشناس واحد البرز 

تلفن: 61113480

ایمیل: a.dehfooli@ut.ac.ir

 

صابر سمیع

کارشناس بخش آموزش دانشکده

تلفن: 66956558

ایمیل: saber_samia@ut.ac.ir

 

صبا طهرانی

کارشناس بخش کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده

تلفن: 66972076

ایمیل: sabatehrani@ut.ac.ir

 

شهین علیزاده

مسئول دفتر دانشکده 

تلفن: 61113480

ایمیل: alizadeh970@ut.ac.ir

 

فاطمه محمودی زاده

 کارشناس مسئول بخش کارشناسی دانشکده

تلفن: 66409696

ایمیل: f_mahmoodizade@ut.ac.ir

 

نرگس مرادی

کارشناس مسئول بخش آموزش دانشکده

تلفن: 66956558

ایمیل:nargesmoradi@ut.ac.ir

 

آذر مرتضوی

کارشناس مسئول سایت و فعالیت‌های مکمل دانشکده، کارشناس مسئول  قطب علمی فناوری معماری

تلفن : 61113480

ایمیل : a.mortazavi@ut.ac.ir