بخش های دانشکده بخش های دانشکده

محل برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشکده معماری(مقطع کارشناسی)

محل برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 دانشکده معماری(مقطع کارشناسی)


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی معماری

 محل برگزاری امتحانات نیمسال دوم 98-97 رشته معماری (مقطع کارشناسی)

شماره و گروه درس نام درس نام استاد کل تاریخ امتحان ساعت امتحان مکان امتحان
9101040_01 تنظیم شرایط محیطی قیابکلو زهرا 36 1398.03.25 08:00-10:00 کلاس 3 مرکزی
9101155_01 ایستایی طوسی حسین 19 1398.03.25 08:00-10:00 آتلیه 3 معماری
9101155_02 ایستایی یوسفی سعید 21 1398.03.25 08:00-10:00 آتلیه 4 معماری
9101601_01 مصالح ساختمانی طوسی حسین 25 1398.03.25 08:00-10:00 آتلیه 3 معماری
9101601_02 مصالح ساختمانی یوسفی سعید 9 1398.03.25 08:00-10:00 آتلیه 4 معماری
9101530_01 معماری معاصر 1 حقیر سعید 36 1398.03.25 10:00-12:00 کلاس 3 مرکزی
9101611_01 آشنایی با اصول حفاظت و مرمت رضازاده اردبیلی  22 1398.03.25 10:00-12:00 کلاس 2 مرکزی
9101620_01 زبان تخصصی معماری محمودی امیرسعید 12 1398.03.25 14:00-16:00 کلاس 3 مرکزی
9101619_01 مبانی مهندسی زلزله برای معماران نوری فرد آزاده 11 1398.03.26 14:00-16:00 کلاس 4 مرکزی
9101002_01 تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) قیابکلو زهرا 41 1398.03.27 10:00-12:00 نگارخانه
9101557_01 تاسیسات مکانیکی ساختمان خاتمی منا سادات 20 1398.03.27 10:00-12:00 کلاس 2 مرکزی
9101557_02 تاسیسات مکانیکی ساختمان سروش علی 20 1398.03.27 10:00-12:00 کلاس 1 مرکزی
9101129_01 انسان، طبیعت، معماری عشرتی پرستو 26 1398.03.28 10:00-12:00 سالن نمایشگاه
9101129_02 انسان، طبیعت، معماری کبیر صابر محمد باقر 40 1398.03.28 10:00-12:00 سالن نمایشگاه
9101556_01 فرایند طراحی در معماری علی پور لیلا 31 1398.03.28 10:00-12:00 سالن نمایشگاه
9101556_02 فرایند طراحی در معماری محمودی امیرسعید 39 1398.03.28 10:00-12:00 سالن نمایشگاه
9101618_01 فناوری های نوین ساختمان گلابچی محمود 34 1398.03.28 14:00-16:00 سالن نمایشگاه
9101609_01 مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری ابراهیمی حمیدرضا 43 1398.03.29 10:00-12:00 سالن نمایشگاه
9101085_01 سیستم های ساختمانی خلیل بیگی خامنه ارمان 38 1398.04.01 08:00-10:00 سالن نمایشگاه
9101085_02 سیستم های ساختمانی خلیل بیگی خامنه ارمان 16 1398.04.01 08:00-10:00 سالن نمایشگاه
9101555_01 معماری معاصر 2 حقیر سعید 43 1398.04.01 10:00-12:00 سالن نمایشگاه
9101559_01 طراحی ساختمان های بتنی کریمیان سیمین 25 1398.04.01 10:00-12:00 کلاس 3 مرکزی
9101151_01 نقشه برداری جمور یحیی 19 1398.04.02 08:00-10:00 آتلیه 4 معماری
9101151_02 نقشه برداری عبدالملکی نسترن 17 1398.04.02 08:00-10:00 آتلیه 4 معماری
9101551_01 معماری جهان اندرودی الهام 20 1398.04.02 08:00-10:00 کلاس 1 مرکزی
9101551_02 معماری جهان کبیر صابر محمد باقر 16 1398.04.02 08:00-10:00 کلاس 3 مرکزی
9101558_01 مقاومت مصالح و سازه های فلزی محمدحسین زاده گلابچی محمود 39 1398.04.03 08:00-10:00 سالن نمایشگاه
9101028_01 متره و برآورد پرچمی جلال مجید 35 1398.04.03 08:00-12:00 نگارخانه
9101028_02 متره و برآورد پرچمی جلال مجید 29 1398.04.03 08:00-12:00 نگارخانه
9101123_01 ساختمان 1 افلاطونیان زین العابدین 21 1398.04.04 08:00-10:00 آتلیه 3 معماری
9101123_02 ساختمان 1 اردکانی امیر رضا 18 1398.04.04 08:00-10:00 آتلیه 3 معماری
9101602_01 ساختمان 2 حسینی نورزاد سیدحسین 37 1398.04.04 08:00-12:00 آتلیه 4 معماری
9101616_01 مبانی معماری داخلی اصانلو حسن 13 1398.04.04 14:00-16:00 کلاس 1 مرکزی
9101552_01 معماری اسلامی 1 مظاهریان حامد 39 1398.04.05 10:00-12:00 سالن نمایشگاه
9101553_01 معماری اسلامی 2 خاقانی سعید 31 1398.04.05 10:00-12:00 سالن نمایشگاه