بخش های دانشکده بخش های دانشکده

معارفه دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی ارشد

معارفه دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی ارشد


به رسم هر سال و با هدف آشنا شدن دانشجویان ورودی جدید با دوره تحصیلی خود، دانشکده معماری جشنی را در تاریخ  12 مهر ماه با حضور دانشجویان جدید، مسئولین دانشکده و کارشناسان مربوط برگزار نمود. در این جشن ابتدا موضوعاتی از جمله تاریخچه رشته‌های کارشناسی  ارشد ناپیوسته در دانشکده، مقایسه این دوره‌ها با دوره‌های موجود در کشورهای دیگر، چگونگی ارتباط این رشته‌ها با سازمان نظام مهندسی، چگونگی طبقه‌بندی دوره‌های تحصیلی و اهمیت دوره کارشناسی ارشد نسبت به دوره پیش از آن مطرح گردید. در ادامه مسئولین بخش‌ها معرفی گردیده و روال انجام امور آموزشی شرح داده شد.