بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نشست تخصصی "بازشناسی فرآیندهای طراحی معماری در هورامان"

نشست تخصصی "بازشناسی فرآیندهای طراحی معماری در هورامان"


با توجه به اهمیت معماری بومی منطقه فرهنگی هورامان در غرب ایران به عنوان بخشی از ثروت‌های فرهنگی دارای ارزش برجسته جهانی و لزوم بازشناخت ارزش‌های معماری سکونتگاه‌های روستایی، برای دستیابی به توسعه پایدار در این مناطق، استانداری محترم استان کردستان در نظر دارد با همکاری دانشکده معماری دانشگاه تهران و تیم پژوهشی منظر فرهنگی  هورامان اقدام به برگزاری یک نشست تخصصی سه روزه با موضوع "بازشناسی فرآیند‌های طراحی معماری در هورامان" در شهر هورامان تخت نماید. همراه با این رویداد علمی ارزشمند، نمایشگاهی نیز از آثار طراحی معماری دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری دانشگاه تهران ورودی 93 با موضوع "طراحی معماری در هورامان تخت" برگزار خواهد شد.