بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نشست تخصصی "طبیعت در محیط انسان ساخت، شکل دادن به آب"

نشست تخصصی "طبیعت در محیط انسان ساخت، شکل دادن به آب"


قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست تخصصی  "طبیعت در محیط انسان ساخت، شکل دادن به آب" با حضور متخصصین ایتالیایی

زمان: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395، ساعت 10 تا 12

مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، کلاس شماره 2 مرکزی